Masterpractitionersopleiding NLP: Werken op overtuigingsniveau

Inhoud van de masterpractitioners-opleiding

Do the best you can until you know better! In deze Masterpractitionersopleiding NLP staat het werken als NLP-er en je bekwamen in deze rol centraal.
Do the best you can until you know better. Then, when you know better, do better.
Maya Angelou
Van de Master-practitioners wordt openheid verwacht in het ervaren van de drie rollen:
Naast deze drie rollen staan binnen de masterpractitionersopleiding NLP drie dimensies centraal ten behoeve van het vergroten van je kwaliteiten.

structuur subjectieve ervaring

Ook in de master-practitionersopleiding staat de structuur van de subjectieve ervaring centraal, met nadruk op de overtuigingen en het transformeren daarvan.

Inzicht in de metaprogramma’s geeft hierbij veel houvast. 

Deze zelfde basis wordt bij het Model-leren gebruikt.

Dimensies van de Masterpractitionersopleiding NLP

Effectief communiceren en faciliteren met behulp van metaprogramma’s (gedragspatronen).

In communicatie zijn we normaliter vooral gericht op de inhoud: wat de ander zegt. De betekenis van de communicatie wordt echter in hoge mate bepaald door de vorm. In die vorm herkennen we patronen die ‘prijsgeven’ hoe iemand waarneemt, denkt en doet. Deze patronen heten metaprogramma’s. Metaprogramma’s zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen. De uitspraak: “Dat is nu typisch iets voor jou!” is zo’n uitspraak die erop duidt dat je zo’n metaprogramma onbewust bij de ander registreert.

Zie ook onder publicaties het boek: Voorbij je eigen wijze, effectief communiceren met metaprogramma’s in professionele relaties door Anneke Durlinger en Guus Hustinx

I see no more than you, but I have learned to notice what I see.
Sherlock Holmes
Wil je leren verfijnd te communiceren, dan zijn metaprogramma’s een praktisch handvat. De een denkt in grote lijnen, de ander let op de details. De een is gericht op het bereiken van doelen, de ander op het oplossen van problemen. De een wil essenties en principes weten, de ander is bezig met praktijktoepassingen. De een gaat uit van zijn of haar eigen maatstaven, de ander vertrouwt meer op het oordeel van anderen. Het herkennen van dergelijke denkstijlen/metaprogramma’s helpt enorm in het faciliteren van individuele ontwikkelingsprocessen dan wel het regisseren en faciliteren van samenwerkingsprocessen. Het ontdekken van de overeenkomsten en verschillen in het denken en doen van de ander en jezelf leggen de weg vrij naar een betere communicatie en efficiëntere samenwerking. Metaprogramma’s dienen ook om problemen bijvoorbeeld in functioneren in een bepaalde context meer inzichtelijk te maken en de weg te wijzen naar oplossingen/doelen ten behoeve van een effectievere performance. Inzichten in metaprogramma’s helpen bij het effectiever begeleiden van de ander onder meer op het niveau van overtuigingen. Je zult merken dat dankzij je inzichten in metaprogramma’s je begrip voor en je begrijpen van jezelf en de ander vergroot wordt. In die is het een liefdevol instrument.

Het begeleiden van ontwikkeling op overtuigingsniveau

Onbewuste overtuigingen bepalen het grootste deel van ons gedrag.
A belief is not merely an idea of the mind. It is an idea that the mind possesses.
Alex Bolton
Overtuigingen zijn de steunpilaren van ons model van de werkelijkheid. Zonder overtuigingen kunnen we niets, want we hebben dan geen richting.

Interactie en overtuigingen.

Wat we geloven over de wereld en de mensen, verdedigen we daarom vaak met onze meest creatieve argumenten. In het contact met mensen wordt over het algemeen meer in conclusies gesproken dan in feiten. Vaak kun je deze conclusies voor kennisgeving aannemen. Tenzij … tenzij ze een conclusie bevatten, die je eigenlijk niet tot de jouwe wilt maken. En zoals je mensen met overtuigingen positief kunt beïnvloeden, zo kun je ze ook negatief beïnvloeden. Dit kan jou ook gebeuren. Het is dus handig om hier alert in te zijn.

Intra-actie en overtuigingen.

Wat belangrijk is, is mensen bewust te maken en te laten kiezen voor overtuigingen die passend zijn voor hen in relatie tot de eigen persoonlijke ontwikkeling en het daaraan gerelateerde gewenste doel. Dit houdt in dat je met elkaar de belemmerende overtuiging opspoort en transformeert in een krachtgevende overtuiging. Veel van de interventiemethodieken die je leert in de Masters hebben overtuigingsverandering als cruciaal bestanddeel, waarbij zowel de positieve intentie van de oude overtuiging als de mogelijk negatieve consequentie van de nieuwe overtuiging in een ecologisch verantwoordde aanpak worden mee genomen. Het bovenstaande komt zeker ook van pas bij conflicten, die vaak niet alleen over verschillen in belangen en waarden gaan, maar ook over verschillen in opvattingen/overtuigingen. En dikwijls is het duidelijk dat men vooral dat gelooft wat aansluit bij iemands belangen.
Je leert je bekwamen in:

Het model-leren van experts door inzicht in hun (innerlijke) strategie.

Alles wat je tot nu toe geleerd hebt, dank je aan je vermogen tot (model)leren. De meest fundamentele vooronderstelling bij het modelleren is: “Wat de een kan de ander leren.” NLP laat zich het best typeren met drie definities:
Deze drie definities houden verband met elkaar. Met behulp van inzichten in de structuur van de subjectieve ervaring werden experts gemodelleerd en hun vermogen omgezet in een overdraagbare vaardigheid dan wel methodiek.
The noblest pleasure is the joy of understanding.”
Leonardo da Vinci
Bandler, een van de grondleggers van NLP, gaf jaren geleden al aan: “NLP is an attitude and methodology that leaves behind a trail of techniques”. “This attitude is one that embodies curiosity and thirst for generative creativity.” Het modelleren in de masters omvat twee fasen:

Het in kaart brengen van het vermogen.

Wat de ene persoon als een uitdaging ervaart in zijn/haar leven, vindt de ander een peulenschil en omgekeerd. Modelleren maakt het mogelijk kwaliteiten in kaart te brengen, overdraagbaar te maken en dus toe te eigenen. Modelleren is meer dan imiteren. Bij imiteren beperk je je tot gedrag, zonder de effecten aan de binnenkant te ervaren. Bij modelleren gaat het juist ook om de relevante gedachten (submodaliteiten), gevoelens en actieve waarden en onderliggende waarden en krachtgevende overtuigingen in kaart te brengen.

Het omzetten van het vermogen in een overdraagbare methodiek.

Het beoogde effect van het modelleren is, naast inzicht in de samenhangende elementen van een kwaliteit, ook het kunnen toepassen van de kwaliteit door de modelleerder zelf. Vervolgens is er de uitdaging om de kwaliteiten om te zetten in een methodiek en deze succesvol over te dragen aan anderen.

Programma-onderdelen van de Masterpractitionersopleiding NLP

In het programma van de Masterpractitionersopleiding NLP wordt gewerkt aan verdere integratie van de practitionersvaardigheden. De vaardigheden worden vervolgens verder aangewend om overtuigingsveranderingswerk te faciliteren. De Master-practitioner demonstreert kundigheid en inzicht in basale vaardigheden, methodieken, patronen en concepten van NLP en weet deze competentie zowel naar zichzelf als met anderen toe te passen. De methodieken die hierbij, naast het modelleringsproces en bekend worden met de metaprogramma’s, onder andere aan bod komen, zijn onder andere:

Met behulp van inzicht en vaardigheid in woordmagie (Sleight of Mouth) en Miltonpatronen wordt taal constructief ingezet ter ondersteuning van het veranderingswerk.

Learn the rules like a pro, so you can break them as an artist.
Pablo Picasso

Voor wie is de Masterpractitionersopleiding NLP bestemd?

Practitionerscertificaat erkend door IA-NLP of NVNLP, dan wel gelijkwaardig daaraan en HBO-denk/werkniveau.

Certificering conform de normen van de IA-NLP

De Masterpractitionersopleiding NLP wordt afgerond met een testing. Zowel het praktisch werken als de onderliggende theorie wordt hierbij getest. De twintigdaagse NLP-opleiding tot master practitioner is internationaal gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitsnormen van de IA-NLP. Het houdt onder andere in dat ik, als Fellow Member Trainer, 80% van de opleiding verzorg. Afhankelijk van de grootte van de groep (minimaal 6 en maximaal 12) zullen begeleiders en gasttrainer(s) het leerproces ondersteunen.

Meer over

De trainingslocatie   zie bij actueel  voor een impressie

De werkwijze en het beoogde resultaat

Praktische informatie

Inschrijven voor de opleiding

Internationale certificering conform hoge kwaliteitsnormen van IA-NLP

Scroll naar boven