Practitionersopleiding NLP - Inhoud van de opleiding

Je kunt de ander niet veranderen, maar wel jezelf en daarmee je invloed op de ander. Dit leer je te doen vanuit kwaliteit van aandacht en een constructieve attitude. Het doelgericht faciliteren wordt in deze Practitionersopleiding NLP ondersteund door een aantal interventie- methodieken. De Practitionersopleiding NLP is gericht op ‘know-how’ en ‘do-how’. Vooral dat laatste zal de nadruk krijgen. Naast uitleg worden de vaardigheden gedemonstreerd.

Be the change you want to see in the world.
Mahatma Gandhi

De grootste omwenteling in mijn leven is de ontdekking dat mensen de uiterlijke aspecten van hun leven kunnen veranderen door de innerlijke houding van hun geest te veranderen.
William James

Deze beide citaten geven kernachtig weer wat de Practitionersopleiding NLP beoogt en biedt. In plaats van aandacht op de inhoud krijgt het proces alle aandacht. Uitgangspunt is dat de ander expert is op het gebied van het eigen probleem en ook, bewust of onbewust, weet wat z/hij wil bereiken. En je daar er ook van uit dat de ander de innerlijke hulpbronnen heeft om gewenste resultaten te boeken.
Dit vraagt om een coachende manier van gesprekken voeren. In de NLP- opleiding vergroot jij je procesexpertise op dit gebied. Het doen, ervaren en observeren zijn cruciaal bij het vaardig worden in NLP. Op deze manier bekwaam je je in NLP vaardigheden én werk je aan je eigen persoonlijke veranderingsprocessen.

Beleven van de verandering in plaats van praten over....

Effectieve communicatie met de ander (inter-actie) hangt in hoge mate samen met effectieve communicatie in jezelf (intra-actie). Dat vraagt om doelgerichte reflectie op jezelf, waarbij de NLP tools gebruikt worden in je ontwikkeling, waar je zowel in je persoonlijk als professionele leven de vruchten van mag plukken. Als NLP-er faciliteer je dit proces, waarbij jij gebruik maakt van je proces-expertise en de ander faciliteert in het gebruiken van zijn/haar inhoudelijke expertise. NLP biedt daartoe een aantal tools, waar je professioneel vaardiger in wordt. Hoe kun je deze uitgangspunten op een doelgerichte manier in je communicatie met de ander gebruiken? Het karakteristieke van NLP (NeuroLinguisticProgramming) is dat het zich volledig richt op procesinterventie. Het hanteren van het NLP-basismodel zorgt voor het beleven van de verandering in plaats van praten over verandering: van intake tot en met interventie. De subjectieve ervaring is daarmee ‘doelwit’ van verandering en is de basis voor het boeken van resultaat.

Programma-onderdelen van de Practitionersopleiding NLP

Kwaliteit van aandacht

Een constructieve attitude:
 • Vanuit vol-ledig aanwezig zijn (COACH-state) en vanuit vertrouwen in het potentieel (Sponsor).
 • Gericht op en met respect voor het beeld van de werkelijkheid (wereldmodel) van de ander.
 • Op basis van een pragmatische attitude (de NLP-vooronderstellingen) ten behoeve van effectieve intra-actie en interactie.

Fijnzinnig communiceren

Verbinding maken en waarden-vol communiceren door:
 • Afstemmen en leiden als basis voor goed contact door te bouwen aan rapport (spreekuit rapôr).
 • Het herkennen en matchen van representatiesystemen (visueel, kinesthetisch, auditief).
 • Het helder krijgen van persoonlijke waarden met behulp van criterium-vragen.
 • Het vergroten van je observatie-vermogen om je communicatie efficiënter te maken (externe focus versus interne focus, innerlijk werken versus niet werken, associëren versus dissociëren).
En met betrekking tot de subjectieve ervaring:
 • Het verhelderen van de beleving door het gebruiken van metamodelvragen.
 • Kalibreren (observeren) van innerlijke states en processen.
 • Het registreren en reageren op incongruenties.
 • Het specificeren van de ervaring.
 • Geven van constructieve suggesties ten behoeve van het realiseren van het gestelde doel.
 • Het bevragen op overtuigingen.
 • Reframing t.b.v. verruiming van het wereldmodel/het eigen beeld van de werkelijkheid.

Overzichtsmodellen als houvast in de structuur.

Inzicht in en gebruiken van de verschillende modellen relevant bij leren en verandering zoals:
 • Structuur van de subjectieve ervaring als focus van verandering.
 • Het NLP basismodel als routemap het realiseren van doelen.
 • Logische niveaus om vast te stellen waar verandering wordt gewenst.
 • TOTE model (Test Operate Test Exit) voor het vaststellen van de voortgang in het realiseren van doelen.
 • De verschillende waarnemingsposities (zelf, ander, observator) als basis voor flexibiliteit en effectiviteit in communicatie,
Awareness is like the sun, if it shines on things they transform.
Thich Nan Than

Succesvol in de praktijk.

De transfer naar de praktijk wordt gemaakt door het concreet afstemmen op een toekomstige situatie en het opsporen en oplossen van ecologische bezwaren in het grote geheel zowel als op lange termijn.
The proof of the pudding is in the eating.

Doelgericht faciliteren

Hoe creëer je met elkaar een lonkend perspectief? Hoe is taal hierin een belangrijk en bepalend instrument? En ook hoe vergroot je hierin het eigenaarschap en de betrokkenheid van eenieder op een effectieve manier?
Het brein heeft een doel nodig.
Aandacht is hierbij voor:
 • Het volgen van de structuur van het NLP basismodel ten behoeve van doel- en ervaringsgericht werken.
 • De haalbaarheid van het doel garanderen door de vormvoorwaarden te hanteren.
 • Het faciliteren bij associatie (beleven) en dissociatie (beschouwen).
 • Ten behoeve van (innerlijk) overzicht en structuur de ruimte gebruiken.
 • (Hulpbron)Ervaringen oproepen en/of versterken door middel van het gebruiken van
 • Checken van ecologische bezwaren en op basis daarvan desgewenst het doel bij stellen.

Effectief interveniëren

Uiteindelijk zijn het de interventies die de verandering feitelijk bewerkstelligen. Daarvoor is een aantal interventies mogelijk. De soort van hindernis (datgene wat het bereiken van het doel in de weg staat) wijst ook de weg naar de soort interventie.
Knowledge is only rumour untill it’s in the muscles.
Verschillende interventie-methodieken worden aangereikt. Oproepen van hulpbronnen in het algemeen middels een referentie-ervaring, rolmodel, oudere zelf, jongere zelf.
 • Excellente state creëren met behulp van meerdere hulpbronnen (Circle of excellence).
 • Van droom tot werkelijkheid op basis van relevante en specifieke waarden met behulp van de Disney-strategie.
 • Het oplossen van een innerlijk conflict door middel van Onderhandelen tussen gedeelten.
 • Veranderen van inadequaat/ongewenst gedrag door toevoegen van gedragsalternatieven voor dezelfde positieve intentie met behulp van Six step reframing.
 • Het transformeren van een emotionele state/toestand door het gebruik van ankers; Collapsing anchors.
 • Veranderen van niet productieve innerlijke representaties/beelden met behulp van de Visuele swish.
 • Door het beleven van de kernwaarde tot ander gedrag komen door Kerntransformatie.
 • Het transformeren van een lastige emotie uit het verleden, die in het heden nog steeds belemmert, met behulp van Change personal history.
 • Het eenzijdig verbeteren van de relatie met behulp van het Sociaal panorama.
 • Vergroten van innerlijke congruentie door het Uitlijnen van een doel langs logische niveaus.
 • Zuiverheid in interactie vergroten door het Uitlijnen van de waarnemingsposities
 • Het verrijken van het wereldmodel door het Herkaderen van belemmerende overtuigingen.

Voor wie is de Practitionersopleiding NLP bestemd?

Voor ieder (met HBO-denk/werkniveau) die met behulp van professionele communicatie zijn/haar beroep uitoefent en zich daarin wil verbeteren.

Certificering conform de normen van de IA-NLP

De opleiding wordt afgerond met een testing. Zowel het praktisch werken als de onderliggende theorie worden hierbij getest. De twintig-daagse NLP-practitionersopleiding is internationaal gecertificeerd volgens de hoge kwaliteitsnormen van de IA-NLP. Het houdt onder andere in dat ik, als Fellow Member Trainer, 80% van de opleiding verzorg. Ik verzorg echter met graagte 100%. Afhankelijk van de grootte van de groep (minimaal 7 en maximaal 20) zullen begeleiders en gasttrainer(s) het leerproces ondersteunen.
Scroll naar top