Leveringsvoorwaarden Tjoys

Leveringsvoorwaarden Tjoys training, coaching & consulting (Versie 17 juni 2020)

Artikel 1: Toepasselijkheid

 • 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Anneke Durlinger, Tjoys training, coaching & consulting (hierna te noemen Tjoys) en opdrachtgevers betreffende deelname aan of opdracht tot het houden van trainingen, opleidingstrajecten, workshops, lezingen, coaching dan wel advisering in de ruimste zin des woords, hierna te noemen traject.
 • 1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Tjoys.

Artikel 2: Totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen Tjoys en de opdrachtgever komt tot stand door: ondertekening van de offerte door opdrachtgever of door schriftelijke bevestiging door opdrachtgever per post of e-mail.

Artikel 3: Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

Artikel 4: Annulering door Tjoys

 • 4.1. Tjoys heeft het recht zonder opgave van redenen het traject te annuleren. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Tjoys betaalde bedrag.
 • 4.2. Tjoys heeft het recht zonder opgaaf van redenen door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen opdrachtgever naar rato het recht heeft op terugbetaling van door deze aan Tjoys betaalde bedragen.

Artikel 5: Prijzen

 • 5.1. Prijzen zijn niet verbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
 • 5.2. Reiskosten, arrangements- en/of verblijfkosten van deelnemers aan trajecten zijn in de opdracht niet begrepen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.
 • 5.3. Indien de wettelijke BTW tarieven voor de trajecten die Tjoys aanneemt wijzigen, behoudt Tjoys zich het recht voor om de opgegeven prijzen tussentijds aan te passen. Voor opleidings- en trainingstrajecten is Tjoys niet BTW-plichtig

Artikel 6: Betaling

 • 6.1. Tjoys brengt de door de opdrachtgever verschuldigde bedragen in rekening door middel van periodieke facturen, uitsluitend na afronding van omschreven opleiding. Zonodig wordt in overleg een betalingsschema opgesteld.
 • 6.2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag te voldoen uiterlijk vijftien werkdagen na facturering op de door Tjoys aangegeven wijze zonder opschorting of verrekening wegens veronderstelde tekortkoming door Tjoys.
 • 6.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Tjoys steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
 • 6.4. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Tjoys gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
 • 6.5. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Tjoys alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 7: Auteursrecht

 • 7.1. Het auteursrecht op de door Tjoys uitgegeven papers, projectmaterialen en trainingsmaterialen berust bij Tjoys, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tjoys zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.
 • 7.2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Tjoys, berust uitsluitend bij Tjoys.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • 8.1. Tjoys spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
 • 8.2. Tjoys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
 • 8.3. Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht.
 • 8.4. Tjoys is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde inkomsten, gederfde omzet.
 • 8.5. Tjoys zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op iedere overeenkomst tussen Tjoys en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Arnhem. Uitspraak van de rechter is bindend voor beide partijen.
Scroll naar top